Forretningsbetingelser

Generelle betingelser
Disse forretningsbetingelser gælder for alle tilbud, salg, leverancer og abonnementer, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms. Priser fremgår af finndb ’s til enhver tid gældende prisliste, af et konkret tilbud eller af ordrebekræftelsen for en given leverance. Der tages forbehold for ændringer i valutakurser, told, skatter og afgifter relevante for den aftalte leverance. 

Ydelse og betaling
Den aftalte ydelse fremgår af ordrebekræftelsen. Heraf fremgår også prisen på den aftalte ydelse og eventuelle særlige vilkår, der ikke er omfattet af nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser.

finndb fakturerer kunden på baggrund af den indgåede aftale som specificeret i ordrebekræftelsen. Med mindre andet er specifikt aftalt, skal betalingen ske netto 8 dage.

Ved betaling efter forfaldsdag er finndb berettiget til at opkræve et rykkergebyr, samt beregne renter af det skyldige beløb.  

Ændring af et abonnement
Abonnementsperioden er 12 eller 24 måneder.
Et standard abonnement kan til enhver tid ændres til et udvidet eller individuelt abonnement. Ændring af et abonnement til en mindre type, kan kun ske med udgangen af abonnementsperioden.

Ved udløb af et abonnement fornyes dette automatisk for en ny periode, med mindre finndb har modtaget en skriftlig opsigelse, senest 1 måned før udløbet af den igangværende abonnementsperiode.

Mangler & reklamation
Køber skal skriftligt påtale eventuelle mangler over for finndb, senest 8 dage efter at manglen er konstateret.

Ophavsret
finndb forbeholder sig den fulde ophavsret på programmer, grafiske elementer, billeder, samt tilhørende dokumentationsmateriale m.v., som er udarbejdet af finndb, og som er beskyttet i henhold til ophavsretsloven.

Opsigelse
Med mindre andet er aftalt, kan begge parter opsige en aftale senest 1 måned før aftalen udløber. finndb refunderer ikke betalinger for aftaler, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sin aftale midt i en periode.

Såfremt finndb nedlægger en service i aftaleperioden, tilbagebetales forudbetalt afgift forholdsmæssigt.

Force majeure
Ingen af parterne er ansvarlig overfor hinanden, hvis der foreligger Force majeure hos en part eller dennes leverandør, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, dødsfald af nøglepersoner, EDB virus i programmer, import- og eksportforhold samt andre forhold uden for en parts kontrol.

Registrering af kundedata
finndbs kunder registreres med de for driften nødvendige oplysninger. finndb videregiver ingen kundeoplysninger til tredjemand.

Driftsikkerhed
finndb forbeholder sig ret til at begrænse de udbudte produkters anvendelsesmuligheder af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager.

finndb kan ikke drages til ansvar for tab eller andre forhold opstået, som følge af manglende adgang til tjenester, information på Internettet eller anden levering af services. Dette gælder uanset om den manglende adgang/levering skyldes systemnedbrud, andre forhold hos finndb eller force majeure og uanset om finndb bærer skylden herfor eller ej.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte opstå mellem parterne herunder, men ikke begrænset til, tvister om fortolkningen af nærværende betingelser, afgøres efter dansk ret. Retskreds er Ballerup.